Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační výňatek ze smlouvy o zpracování osobních údajů

18. 8. 2020

 

 

Smlouva o zpracování osobních údajů

 

Společenství vlastníků domů, Nádražní 970/91, 69141 Břeclav-Poštorná, se sídlem Nádražní 970/91, 69141, Břeclav - Poštorná,  IČ: 28355792

 (dále jen „Společenství“)

 

a

 

Ing. Jozef Hruboš, Realitní správa,  Žižkova 1149/5, 692 01 Mikulov

 (dále jen "Zpracovatel")

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a níže popsaným obecným nařízením o ochraně osobních údajů Strany uzavřely:

smlouvu o zpracování osobních údajů

(dále jen „Smlouva“).

 

I.

Preambule

 1. Strany spolu uzavřely dne 20. 11. 2008 příkazní smlouvu, na základě které se Zpracovatel zavázal poskytovat Společenství služby spočívající ve vzdálené správě, ekonomické                     a organizační činnosti (dále jen „Služby”).

 

 1. Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů, které bude pro Společenství jako správce provádět Zpracovatel.

 

 1. S ohledem na výše uvedené Strany uzavírají v režimu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”) následující smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

 

II.
Předmět Smlouvy

 1. Zpracovatel v souvislosti s poskytováním svých Služeb Společenství zpracovává následující osobní údaje:
  1. příjmení a jméno
  2. datum narození
  3. adresa bydliště
  4. telefonní kontakt
  5. emailový kontakt

 

                       (dále jen „Osobní údaje“).

 

 1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Stran, kdy Společenství je v pozici správce při zpracování Osobních údajů a Zpracovatel je v pozici zpracovatele ve smyslu čl. 28 Nařízení.

 

 

III.
Povaha a účel zpracování Osobních údajů

 1. Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění vedení účetnictví Společenství v souladu s příkazní smlouvou o poskytování služeb a s obecně závaznými právními předpisy.

 

 1. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Nařízení.

 

 1. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Služeb.

 

……………………………………………………………………………………………………………

V Břeclavi dne 29. 6. 2018