Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznamovací povinnost

24. 3. 2020

 

 

Oznamovací povinnost dle stanov společenství

 

Orientační výtah z textu stanov:

 

Úvod:

Statutární orgán vede seznam členů společenství.  V tomto seznamu se vedou zejména:

 

  •  jméno a příjmení člena,
  • označení jednotky, jíž se stal vlastníkem (alespoň číslo jednotky),
  • adresa jeho trvalého pobytu ,
  •  velikost jeho hlasu při hlasování na shromáždění.

 

Je-li jednotka ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění manželů, uvede se v seznamu členů :

  • označení jednotky,
  • velikost hlasu vážící se k jednotce, 
  • jména a příjmení spoluvlastníků jednotky, spolu s velikostí podílů jednotlivých spoluvlastníků na jednotce,
  • nebo jména a příjmení manželů, jméno a příjmení zmocněného společného zástupce.

 

Povinností statutárního orgánu je  zajišťovat aktualizaci údajů v seznamu členů společenství, a to  vždy na základě písemného oznámení změny údajů vlastníkem bytu ( společným zástupcem). 

 

 

 

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky:

 

Vlastník jednotky je povinen oznámit správci společenství ( členu výboru společenství)  vždy nejpozději do jednoho měsíce,  každou změnu údajů zapsaných v seznamu členů, týkající se jednotky v jeho vlastnictví, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce.

 

To platí i v případě, přenechal-li vlastník jednotky byt nebo část bytu k užívání jiné osobě;  - tj. byt pronajal. V tomto případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

 

Každý, kdo nabyl jednotku do vlastnictví, je povinen oznámit správci společenství nabytí jednotky do vlastnictví hodnověrným dokladem o nabytí vlastnického práva k jednotce .

 

Poznámka:

Závazné  a úplné znění těchto povinností je obsaženo v  Čl. IV stanov " Seznam členů společenství, oznamovací povinnost členů a právo na informace".