Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontroly a termíny

25. 3. 2020

Kontroly technických zařízení  domu

 

Plynové rozvody a plynová zařízení

povinnost provádět kontroly vychází ze z. č. 458/2000 Sb., energetického zákona, specifikovány tyto povinnosti jsou ve vyhlášce č. 85/1978 Sb. a dále v českých technických normách a technických doporučeních GAS TPG 704 01.

SVJ má povinnosti především ve vztahu ke společným částem objektu. Tzn. rozvody plynu od HUP po uzávěry k jednotlivým spotřebičům ( uzávěry v technických šachtách jednotlivých bytů - kontroly rozvodů plynu k jednotlivám spotřebičům v bytu si zajišťuje každý vlastník bytu sám).

Kontrola 1 x ročně,  

Poznámka: kontrolou se zpravidla  rozumí  ověření   těsnosti všech ventilů a ucpávek, dále pak bezproblémové funkčnosti plynové soustavy.

Výtahy

NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení a soubor technických norem ČSN 274007 a ČSN EN 81-80.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti, uvedené do provozu po 1.1.1993 (kategorie I) 1 x za 3 měsíce.

Elektro

Povinnost provádět revize na elektro rozvodech a zařízeních vyplývá opět z energetického zákona, tato povinnost je specifikována v ČSN 33 1500 – zde je výslovně  uvedeno, že se netýká rozvodů v bytech.

Revize 1 x za 5 let, nebo podle stanoveného prostředí dle předešlé revizní zprávy.

Požárně bezpečnostní zařízení

Zařízení zásobování požární vodou (hydranty), nouzové osvětlení, požární větrání, elektrická požární signalizace.  Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.  - kontrola provozuschopnosti 1 x ročně.

Hasicí přístroje

Dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být provedena kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů 1 x ročně.