Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požární řád

24. 3. 2020

 

Požární řáD

 

„Společenství vlastníků domů, Nádražní 970/91, 69141 Břeclav, Poštorná“

 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

Odpovědnost za požární ochranu je zakotvena v zákoně ČNR č.133/85 Sb. v platném znění a vyhlášky MV č. 246/01 Sb. o požární prevenci.

Tento požární řád upravuje režim ve Společenství vlastníků domů, Nádražní 970/91, 69141 Břeclav, Poštorná

 

 

Čl. 2.

Každý vlastník bytu je povinen

 

 1. Seznámit se s Požárním řádem a dalšími protipožárními předpisy stanovenými pro objekt, ve kterém bydlí, znát účel a rozmístění jednotlivých protipožárních zařízení a hlavních uzávěrů všech druhů energií.
 2. Udržovat v řádném stavu elektrické a plynové zařízení. Nepřetěžovat elektrickou instalaci zapojováním neúměrného počtu spotřebičů. Neprovádět neodborné opravy spotřebičů a elektrické instalace, nezřizovat provizorní vedení. Z dosahu spotřebičů energie odstranit hořlavé látky, zejména jsou-li spotřebiče v činnosti.
 3. Při instalaci a používání spotřebičů energie řídit se pokyny výrobce. Neponechávat zapnuté spotřebiče bez dozoru, není-li to výslovně povoleno výrobcem. Spotřebiče energie je zakázáno používat ve společných prostorách, která nejsou součástí domu.
 4. Udržovat vždy volné a nezastavěné hydranty a zajistit volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.
 5. Nezastavovat únikové cesty (vchody, schodiště, schodišťové podesty, průchody, evakuační balkóny apod.) předměty, které zužují únikovou cestu, nebo znemožňují únik např. uložení skříní, botníků, odstavení kočárků apod. Zásadně na únikových cestách nesmí být uskladněn hořlavý materiál.
 6. Nezneužívat a nepoškozovat protipožární zařízení a věcné prostředky PO, např. hasicí přístroje, požární hydranty.
 7. Hořlavé kapaliny dle označení výrobce uskladňovat v bytě vždy na bezpečném místě pouze v nezbytně nutném množství, avšak max. 10 litrů hořlavých kapalin v jedné bytové jednotce.
 8. Hořlavé kapaliny neskladovat ve sklepích, suterénech, ostatních společných prostorách a na únikových cestách a pod schodišti. Při manipulaci s hořlavými kapalinami přísně dbát pokynů výrobce, zajistit řádné větrání a odstranit všechny možné zdroje zapálení.
 9. Neskladovat pohonné hmoty a láhve s propan-butanem v obytných budovách.
 10. Není dovoleno garážovat jednostopá motorová vozidla ve společných prostorách.
 11. Neparkovat motorová vozidla na označených požárních nástupních plochách, v průjezdech a nad podzemními hydranty.
 12. Zjištěné požární závady neprodleně hlásit orgánům SVJ nebo správci.

 

Čl. 4.

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen

 

 1. Provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
 2. Uhasit požár, jestliže je to možné nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 3. Ohlásit, nebo zabezpečit ohlášení, na městskou ohlašovnu požáru, tel. č. 150 a uvést:
 • Kde hoří.
 • Co hoří.
 • Kdo volá.
 • Odkud volá - tel. č.
 • Zraněné osoby
 • Položit sluchátko, vyčkat zpětný dotaz u telefonu.

 

Čl. 5.

Důležitá telefonní čísla pro případ ohlášení požáru

 

SOS                                                     112
Hasiči                                                    150
                                                                Policie                                            158

Městská policie                                  156

Záchranná služba                               155

       Elektrický proud poruchy           840 850 860

 Plyn poruchy                                     1239

                     Voda poruchy               v pracovní době - 519510964

                                                              po pracovní době - 519340103

 

 

Čl. 6.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Požárním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Porušení tohoto Požárního řádu může být ve smyslu zákona posuzováno jako přestupek.
 3. Požární řád nabývá účinnosti dnem 18.6.2015.

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Výbor SVJ