Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

24. 3. 2020

 

DOMOVNÍ ŘÁD

 

Ú V O D

 

     Domovní řád Společenství vlastníků domů, Nádražní 970/91, 69141 Břeclav, Poštorná se sídlem Nádražní 970/91, 69141 Břeclav, Poštorná, vychází z Občanského zákoníku, Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Má přispět k tomu, aby dům byl řádně užíván, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování.

     Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení domu tj. pro vlastníky bytů, členy jejich domácností a jejich návštěvníky, pro nájemníky bytů, členy jejich domácností a jejich návštěvníky (dále jen „uživatel bytu “) .

 

UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

 

 1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna, balkony a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení, elektroinstalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí bytu je dále uzavíratelný úložný prostor náležící k danému bytu.
 2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, vchod, schodiště, chodby, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, kotelna, prostory pro ukládání kol, sušení prádla, další místnosti bez specifického označení a chodba v suterénu.
 3. Společné prostory, vyjma místa k tomuto určená, se nesmí zneužívat k uskladnění soukromých věcí. Uživatel bytu může využít společné prostory pro své účely jen na dobu nezbytně nutnou, a to tak aby tím nebyla pro ostatní uživatele omezena funkce společného prostoru.
 4. Uživatel bytu je povinen nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on nebo jeho hosté. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.
 5. Zásadní bytové úpravy, např. bourání zdiva a zásahy do energeticko-instalačních rozvodů (voda, elektřina), které by mohly přechodně omezit funkčnost společného majetku, nebo narušit společné soužití, je vlastník bytu (uživatel) oprávněn realizovat výhradně se souhlasem výboru společenství (dále jen výbor).
 6. Vlastník bytu, který svůj byt pronajme nebo přenechá do užívání třetí osobě, je i nadále plně zodpovědný za to, že tyto osoby budou užívat byt v souladu se Stanovami společenství a jeho Domovním řádem.
 7. Vlastník bytu je dále povinen oznámit výboru:
 1. počet osob, které budou byt užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů
 2. svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací.

 

DENNÍ ŘÁD

 

 1. V rámci dobrých vztahů jsou uživatelé bytu a jejich návštěvy povinni chovat se stále tak, aby neobtěžovali sousedy. Noční klid musí být dodržován v době od 22.oo do 6.oo hod. V této době není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk, který by rušil sousedy.
 2. Ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a o státních svátcích není dovoleno vykonávat jakoukoli činnost působící hluk, který by rušil sousedy.
 3. Běžný úklid společných prostor zajišťují uživatelé jednotlivých bytů střídavě v týdenních intervalech dle kontrolovaného rozpisu. V případě většího znečištění je běžný úklid prováděn častěji.
 4. Běžný úklid společných prostor zahrnuje:
 1. schodiště (zábradlí, schody, podesty)
 2. společné suterénní prostory (vchodové dveře, prostor u dveří, schody a zábradlí do suterénu, podlahy na chodbách)
 3. venkovní prostor příslušející k domu (chodník).
 1. Běžný úklid se provádí zpravidla koncem kalendářního týdne dle kontrolovaného rozpisu služeb.
 2. Úklid sněhu před vchodem a na chodníku se provádí dle potřeby po dobu celého týdne. 
 3. Při mimořádných situacích, kdy uživatel bytu znečistí společné prostory (při malování, rekonstrukci, stěhování apod.) je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění.
 4. Úložné prostory jsou příslušenstvím k bytu. Dveře oddělující úložné prostory od ostatních společných prostor budou trvale zamčeny. Ohledně těchto prostor platí zvláštní právní předpisy, zákaz skladování hořlavin, plynových a tlakových lahví, pohonných hmot a toxických látek. Pokud jsou ve sklepě ukládány potraviny, učiní vlastník (uživatel) opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, jakož i zdrojem nákazy ohrožující zdraví.

 

 

TECHNICKÝ PROVOZ

 

Uživatel bytu má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů  a stanov společenství , zejména má povinnost:

 

 1. řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
 2. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
 3. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají  ( uživatelé bytů),
 4. umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,
 5. umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor společenství alespoň 3 dny předem,
 6. oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,
 7. předat výboru společenství ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

 

 

 

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

 

 1. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:
 1. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám a osobám, u kterých není pochyb o bezproblémovém účelu návštěvy. Po setmění jsou uživatelé bytů povinni zamykat hlavní vchodové dveře.                                                                          

b)   Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v   jeho bezprostředním okolí.

 1. Hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny a rozvodné skříně do bytu musí být označeny a přístupny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám.
 2. Vstup střechu domu je zakázán.
 3. Instalace antén případně jiných zařízení na vnější konstrukci domu (balkony, okna, fasádu) a na střechu je zakázána.
 4. Chodby před jednotlivými byty ve všech podlažích a schodiště musí být stále volně průchodné. Prostor schodiště je ve smyslu požárního řešení budovy stanoven jako „Požární úniková cesta“. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplnění.
 5. Vlastník bytu (uživatel) a příslušníci jeho společné domácnosti nesou plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domě, bezpečného a klidného občanského soužití je držitel domácího zvířete povinen ve společných prostorách domu a jeho okolí zamezit volnému pobíhání jím držených zvířat, dbát, aby zvířata neznečišťovala společné prostory, jakož i venkovní okolí domu, a dojde-li k znečištění, je povinen vše odstranit.
 6. Chov ostatních zvířat, která mohou ohrozit zdraví nebo život spoluobčanů (bojových plemen psů, jedovatých nebo jinak nebezpečných) je zakázán. Uživatel bytu dbá na to, aby se předcházelo výskytu hmyzu v bytě a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit výboru společenství k zajištění příslušného zásahu.
 7. Ve všech společných prostorách domu je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1)  Tento Domovní řád byl schválen Shromážděním vlastníků na zasedání dne  18.6.2015.

 

2) Domovní řád může být měněn nebo doplňován na základě vzniklých potřeb. Náměty k jeho doplnění nebo úpravám má právo podávat každý z uživatelů bytu. Schvalování doporučených změn provádí Shromáždění vlastníků na svém zasedání .

 

 

 

                                                                                                                                                                            Výbor SVJ